21 Haziran 2011 Salı

ENGELLİ AİLELERİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (ENAD) TÜZÜĞÜDERNEĞİN ADI: 
ENGELLİ AİLELERİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
DERNEĞİN KISA ADI: 
ENAD
DERNEĞİN ADRESİ: 
İlkiz Sokak. Akanay İşhanı. 18/21 Sıhhıye /ANKARA
DERNEĞİN AMACI: 
Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği mensupları arasında ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve özel eğitim alanlarında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek.
DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
Dernek, faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için aşağıda yazılı hususları yapar ve yerine getirir.
1. Engelli Aileleri Eğitim,Kültür ve Dayanışma Derneğine üye olanların eş ve çocuklarının ruh ve beden sağlığını korumak.
a) Özel doktorlar, kliniklerle ve özel eğitim merkezlerinle anlaşma yaparak dernek üyeleri eş ve çocuklarını muayeneleri, tedavi ile cerrahi protezlerini tenzilatlı yaptırmak ve özel eğitimlerini sağlamak.
b) Derneği mali imkanları müsait olduğu taktirde üyeler eş ve çocuklarının her türlü sağlık ve eğitim hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla klinik açmak mülk edinmek her türlü tıbbi malzemeler ve ambulans almak,hizmete sokmak
c) Ücretli veya ücretsiz branşlarına göre maddi imkanlar dahilinde Psikolog,Özel Eğitimci , Çocuk Gelişimci , Fizyoterapist,Sosyal Hizmet Uzmanı,Hizmetli tutup ücretlerini dernekçe ödemek.
2. Okul çağındaki çocuklar için kurs,yurt,dershane, özel eğitim merkezi açmak
3. Afete uğrayan üyelerine maddi imkanlar dahilinde yardımda bulunmak
a) Üyeleri ile eş ve çocuklarını anayasa ve yasalardan doğan haklarını korumak,bunun içinde gerekirse avukat tutmak.Diğer problemlerinin çözümü için de,ilgili kuruluş ve makamlar nezdinde teşebbüse geçmek,
b) Üyeleri istirahatini temin etmek için lokal açmak ve çalıştırmak.
c) Ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlayacak biçimde üyelerin, aile bireylerinin ve yakınlarının hoşça vakit geçirmeleri için gerekli ortamı sağlayacak çalışmalar yapar. Moral geceleri düzenler(konser,tiyatro,müsamere, yemekli gece ,gezi ve piyango vs...)Tatil organizasyonları hazırlar çeşitli etkinlikleri tertipler.
d) Amacına uygun salon toplantıları yapılmasını organize eder.
e) Amacına uygun broşür ve bülten ve benzeri yayınlar çıkartır.
f) Üyelerin gereksinimlerini karşılamak üzere “SANDIK ” kurar
g) Amaçlarına uygun gördüğü gayri menkulleri, satın alır veya yaptırır, gerekirse ihtiyaç fazlasını satar kiralar, kiraya verir, devreder. Amacına uygun olarak üyelerin ihtiyaçları için dernekler yasasının verdiği hak ve yetkileri kullanarak çalışma yapar.
h) Satın aldığı, yaptırdığı,kiraladığı gayri menkullerin işletmelerini Özel Eğitim Merkezine devrede bilir,kiraya verebilir, çalıştırma hakları verebilir.
i) Engellilerin meslek edinecekleri,üretime yönlendirilecekleri,terapi ve
rehabilitasyon hizmeti alacakları,ailelerinin ölümünden sonra yaşamlarını
devam ettirebilecekleri, Engelliler Yaşam Merkezi ‘nin ülkemiz engellilerine
kazandırılması ve bu merkezlerin ülke genelinde yaygınlaşması için çalışmalar
yapar.
j) İş atölyeleri ihtas etmek sureti ile geçimlerinin sağlanmasına yardımcı olmak.
k) yurt dışındaki aynı amaçla kuruluşlarla işbirliği yapmak.
l) Engellilerin istihdamına yardımcı olmak üzere tarımsal meslekleri kapsayan rehabilitasyon ve iş merkezlerini açmak.
m) Dernek elde ettiği gelirlerin % 80 ‘ini amaçları doğrultusunda harçar.
İktisadi işletme ve vakıf kurarak Engelliler Yaşam Merkezinin hayata geçirilmesini,yaşatılmasını sağlar.
DERNEK KURUCULARIN ADI SOYADI MESLEKLERİ TABİYETLERİ DOĞUM YERİ VE TARİHLERİ BABA ADI VE İKAMETGAHLARI.
Adı Soyadı   Baba Adı   D.Yeri Tarihi  Mesleği  Uyruğu  İkametgâh
1. Salih SEZGİN Şaban İzmit 22.08.1961 İşçi T.C. Oğuzlar Mah.İlke 91Sit A-43/1 ETİMESGUT
2. Perihan KARA Hulusi Sarıkamış 10.12.1955 Emekli T.C. Fatih Mah.Mehmet Akif Ersoy Cad.42-4
3. Mürüvvet GENÇ Necip Bala 10.09.1956 Ev Hanımı T.C. Üç şehitler cad.46100 Ada Atatürk sit.18/K ERYAMAN
4. Nazife AKIN Bekir Sami Ankara 1953 Ev Hanımı T.C. Özar blokları A/1No-2 ERYAMAN 5.Etap
5. Şükrüye ÖZDEN Cafer Ayaş11.01.1965 Ev Hanımı T.C. Klima Blokları 206.sok 4. Etap ERYAMAN
6. Ayşe SEZGİN Kazım İzmit 10.06.1969 Ev Hanımı T.C. Oğuzlar Mah.İlke 91Sit A-43/1 ETİMESGUT
7. Fatma COŞKUN İsmail Ilıç 01.08.1958 Ev Hanımı T.C. Toptancı sok.1/blok 2/3 Fatih/SİNCAN
MADDE 6, Derneğin çalışma biçimi:
Dernek çalışmalarını gerçekleştirmek için kendi etkinlikte bulunabileceği gibi, çalışma grupları, komisyonlar, bilirkişi ve danışma kuralları kurar, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği yapar.
MADDE 7, Üyelik, üyelikten çıkarma ve çıkarılma:
A.Dernek amaçlarını benimseyen, dernekler kanununun ön gördüğü koşullarlı taşıyan giriş aidatı ve genel kurulca belirlenecek üyelik aidatı ocak ayı içinde ödemeyi kabul eden herkes, yazalı olarak üyelik talebinde bulunabilir.
B.Üyelik talebinde bulunan aday üye, başvuru tarihinden itibaren, seçme-seçilme hakkı bulunmaksızın derneğin çalışmalarına istediği gibi katılır. Yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde aday üyenin durumunu değerlendirir. Kararını aday üyeye yazlı olarak bildirir.
C.Yönetim kurulu aday üye ile ilgili; onur üyeliğine yada asil üyeliğe kabul veya talebin reddi kararı verebilir.
D.Yönetim kurulu asıl üyeliğe kabul kararını bütün üyelerin katıldığı toplantıda oy birliği ile diğer kararları katılanların oy çokluğu ile alır.
E.Yönetim kurulu, asil üyeliğe kabul karar verirken; aday üyenin dernek çalışma alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmasını, derneğin çalışma alanlarında proje ve düşünce üretme ve politika oluşturma niteliklerine katkıda bulunabilirliğini göz önünde bulundurur.
MADDE 8, Üyelikten çıkma ve çıkarılma:
A.Her üye, yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten çıkarlabilir.
B.Üyelikten kendi istekleri ile ayrılan asıl üyeler, (varsa) eski borçlarını beş katı olarak ödeyerek yeniden üyelik başvurusunda bulunabilirler.
C.Üyelikten kendi istekleriyle ayrılanlar, dernek veya bağlı kuruluşlardan hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
MADDE 9,
A.Durumu, karakteri ve çalışmaları bakımından dernek tüzüğü ve amacına uygunluğunu yitirenler, yönetim ve denetim kurallarının yapacağı ortak toplantıda, tam üye sayısının 3/4 ‘ünün kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
B.Yıllık aidatını yazılı uyarıya rağmen süresi içinde ödemeyenler yönetin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Derneğin organları:
MADDE 10, Derneğin organları şunlardır:
A. Genel kurul
B. Yönetim kurulu
C. Denetleme kurulu
D. Çalışma grupları
MADDE 11, Genel kurul:
Dernek genel kurulu, derneğin en üst ve yetkili organıdır.
A. Genel kurul derneğin asıl üyelerinden oluşur.
B. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki biçimde toplanır.
C. Olağan genel kurul toplantısı, üç yılda bir kez kasım ayı içinde,yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
D. Olağan üstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu kararı, denetleme kurulu veya genel kurula katılma hakkı olanların 1/5’inin yazılı talebi üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
E. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı çağrılarının, üyelere toplantı tarihinden en az bir ay önce bildirilmesi zorunludur.
MADDE 12, Genel kurulun toplantıya çağrılması:
Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, toplantı tarihinden en az 15 gün öne saati, yeri, gündemi, bir gazetede ilan edilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir.
A. İlk toplantı ile ikici toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
B. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, durum geri bırakılma sebepleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
C. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 13, Toplantı yeter sayısı:Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.
MADDE 14, Toplantının yapılış usulü:
Genel kurul yapılan çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunun düzenleyeceği listedeki adlarının önüne imza atmak suretiyle toplantı salonuna girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir.
A. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
B. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazman seçilerek toplantı divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanlar birlikte imzalar. Toplantı sonunda tutanaklar ve bütün belgeler yeni yönetim kuruluna teslim edilir.
MADDE 15, Toplantıda görüşülecek konular:
Genel kurulda esas olarak, yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’unun görüşülmesini istediği konularda gündeme alınır.
MADDE 16, Genel kurul görev ve yetkileri:
Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülerek karara bağlanır:
A. Yönetim ve denetleme kurulları tarafından sunulan faaliyet raporları, bilanço gelir-gider hesapları, tahmini bütçeyi görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek veya ilgiler hakkında gereğinin yapılamasına karar vermek.
B. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
C. Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması veya satın alınması için yönetim kuruluna yetki vermek.
D. Derneğin çalışma alanıyla ilgili kurulan federasyonlara katılması ve ayrılması, uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması.
E. Derneğin feshedilmesi.
F. Yönetim ve denetim organlarının seçilmesi.
G. Yönetim kurlu başkan ve üyelerinin kendi görevleri ile ilgili olarak alacağı ücreti belirlemek, personele veya yönetici olarak dernek ve yan kuruluşlarında çalıştırılacak yönetim kurulu üyelerine verilecek maaş, yolluk, ücret, sosyal yardım v.b.nin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi ile bu kararların uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
H. Mevzuatça veya dernek tüzüğünce genel kurula yüklenen diğer görevler.
MADDE 17, Yönetim kurulu:
Genel kurulca yapılacak oylamalardan; yönetim ve denetim organlarının seçimi gizli oyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin2/3’ünün oyu ile diğer bütün kararlara ilişkin oylamalar oy çokluğu ve işarı oylama yönetimi ile yapılar. Oylamada eşitlik bulunması halinde oylama biçiminin tespiti genel kurula bırakılır.
MADDE 18, Yönetim kurulu:
Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olmak üzere, üç yıllık bir süreyle genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu asil üyeliklerinin boşalması durumunda, yönetim kurulu kararı ile listedeki yedek üyeler sırları takip edilmek suretiyle çağırılırlar. Yedek üyelerin tamamının çağrılmasından sonra asil üye sayısı salt çoğunluğunun altına düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
A. Genel kurulca seçilen yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda, kendi içinde bir genel başkan, bir genel sekreter, bir mali sekreter seçer. Yeteri kadar yeni sekreterlik oluşturabilir.
B. Yönetim kurulu, genel kurula karşı sorumludur. Derneği idare, kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim kurulu bu bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devredebilir. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu kararına dayanmayan faaliyetlerinde bizzat sorumludurlar. Derneği borçlandırıcı her türlü işlem ve taahhüt, genel başkan. Genel sekreter ve mali sekreterden en az ikisinin imzasını taşımalıdır. Bunun dışındaki tek imza ve yapılan her türlü borçlandırıcı işlem ve taahhüt derneği bağlamaz.
C. Yöneyim kurulu ayrıca bir davete gerek olmaksızın ayda bir kez toplanır. İşin hal ve icabı gereği veya geciktirilmesinde sakınca bulunan durumlarda yönetim kurulu her zaman olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda yalnızca toplantıyı gerektiren konu görüşülür.
D. Yönetim kurulu, salt çoğunlukla toplanır, toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla karar alınır.
E. Mazeretsiz veya üç kez üst üste yönetim kurulu toplantısına katılmayan veya bir yıllık çalışma döneminde toplantıların 1/3’üne katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
MADDE 19, Yönetim kurulunun görevleri:
Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
A. Kanun ve tüzük hükümlerine, genel kurulca kabul edilen karar , bütçe, programlara göre çalışmak
B. Faaliyet raporu, kesin hesap, gelir-gider, bilanço raporları hazırlayarak genel kurula sunmak.
C. Genel kurulun verdiği yetki ile yönetmelik ve genelgeler hazırlamak.
D. Genel kurulun verdiği yetki ile menkul değerler. Taşınmaz mallar edinmek, satmak, kiralamak kiraya vermek, işletmek veya satın almak. Dernek için her türlü demirbaş almak, satmak, ıskat etmek.
E. Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.
F. Kanunla öngörülen defteri tutmak.
G. Dernekte ve yan kuruluşlarında çalıştırılacak personeli tespit etmek, işine son vermek, verilecek ücret ve sosyal yardımları belirlemek.
H. Dernek yararına konser, piyango v.b. etkinlikler düzenlemek, lokal, kültür merkezi, sanat galerileri v.b. yerler açmak ve işletmek.
İ. Yönetim kurulu kararı ile işlerin gerektirdiği miktarda parayı kasada bulundurmak.
J. Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
MADDE 20, Genel başkanın görev ve yetkileri:
A. Derneğin tüzel kişiliğini temsil etmek.
B. Derneğin yönetim kuruluna başkanlık etmek.
C. Dernek adına basın toplantısı yapmak, açıklamalarda bulunmak.
D. Yazışmalarda ilgili sekreterle birlikte imza atmak.
E. Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
MADDE 21, Genel sekreterin görevleri:A. Derneğin iç ve dış bütün yazışmalarını yapmak.
B. Derneğin iç düzenini sağlamak.
C. Genel başkanın yokluğunda yönetim kuruluna başkanlık etmek ve genel başkana vekalet vermek.
D. Yönetim kurulu gündemini hazırlayarak üyelere duyurmak.
E. Dernek bünyesine ve yan kuruluşlarında çalıştırılanların özlük işlerini yürütmek.
F. Genel başkanın ve yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.
MADDE 22, Mali sekreterin görevleri:A. Derneğin muhasebe işlerini yapmak.
B. Derneğin aylık gelir-gider tablolarını hazırlayarak aylık olağan toplantılarda görüşülmek üzere genel başkana sunmak.
C. Derneğin gelirlerini toplamak, harcamaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak.
D. Dernek hesaplarını her zaman iç ve dış denetime hazır tutmak.
E. Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlamak.
F. Yönetim kurulunun bilgisi dışında kasada yüz (100) TL.’dan fazla para bulundurmamak.
MADDE 23, Denetleme kurulu:
Denetleme kurulu, üç asil üç yedek üyeden oluşmak üzere üç yıllık bir süre ile genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu üyeleri seçimi izleyen üç gün içinde kendiliklerinden toplanarak aralarından bir başkan seçerler. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasına göre çağrılmak üzere tamamlanır. Denetleme kurulu üyeleri denetlemeden dolayı ücret alamazlar ancak görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar dernekçe karşılanır.
MADDE 24, Denetleme kurulunun görevleri:
A. Dernek ve yan kuruluşlarının bütün işlem ve hesaplarını denetlemek, defteri kontrol etmek.
B. Üç yıllık yönetim ve mali denetim veya gelir-gider, bilanço inceleme raporlarını genel kurula sunmak.
C. En az altı ayda bir yönetim kuruluna denetim ve inceleme raporu sunmak.
D. Dernek defterlerinin usule uygun tutulup tutulmadığını, dernek gelen-giden evrak ve her türlü belgelerinin, banka hesaplarının, kasada bulunan nakit para ve kıymetli evrakın düzenli olup olmadığını, harcamaların usule uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek.
E. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
MADDE 25, Denetleme kuruluna belge ve bilgi verme zorunluluğu:Yönetim kurulu, denetleme kurulunun araştırma yapmak istediği konu ilgili sözlü yada yazılı bilgi vermek ve gerekli belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Derneğin ve yan kuruluşlarının bütün personel ve organları, denetleme kuruluna bilgi vermek ve yardımcı olmak zorundadır
MADDE 26, Çalışma grupları:
Çalışma grupları, yönetim kurulu üyelerinden birinin başkanlığında dört aday üye, asil üye veya onursal üyeden oluşur. Çalışma gruplarının çalışma alanları dernek amacı ve çalışma konuları ile sınırlıdır. Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönetim kurulu karar verir. Çalışma grubunun etkinlikleri ile ilgili harcamalar yönetim kurulu kararı ile çalışma gurubunun başkanının birinci derecede sorumlu olduğu bütçe esaslarına göre aktarılacak para ile yapılır. Sürekli çalışma grupları aylık, geçici çalışma grupları çalışma bitiminde hazırlayacakları raporu yönetim kuruluna sunarlar.
MADDE 27, DERNEĞİN ŞUBESİ:
Dernek; gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verin en az üç kişilik kurcular kurulu, dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülkiye amirliğine verir.
a) Şube genel kurulu:
Şubeye kayıtlı üyelerin iştiraki ile üç yılda bir merkez genel kurulundan en az iki ay önce toplanır. Toplantının günü yeri ve saati gündemi şube yönetim kurulunca kararlaştırılır üyelere bildirilir.
b) Şube genel kurulunun görev ve yetkileri:
5 asil 5 yedek üyeden yönetim kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyesini ve genel merkez genel kurulda şubeyi temsil edecek 5 delegeyi gizli oyla seçmek şube yönetimi faaliyetlerini inceleyip karara bağlamak aynı şekilde denetim kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak tahmini bütçeyi kabul etmek.
c) Şube organları:
1.) Genel kurul
2.) Yönetim kurulu
3.) Denetim kurulu
MADDE 28, DERNEĞİN GELİRLERİ:1. Üye aidatları
2. Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil,konser, spor yarışmaları ve konferanslardan sağlanan yardımlar.
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4. Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar ve üyelerin girişinde genel kurulca tespit edilen alınacak olan 5-YTL giriş ücreti
5. Menkul kıymetlerden ve gayrimenkullerden sağlanan gelir
6. Dernek üyelerinin eser ve imalatının satışlarından paylar
7. Banka, faiz ve ikramiyelerden sağlanacak gelirler
8. Tahsildar vasıtası ile tahsil olunacak gelirlerden ibarettir.
MADDE 29, DERNEĞİN GİDERLERİ:1. Personel giderleri
a) Ücretler
b) Yolluklar
c) Sosyal yardımlar
d) Pirim ve ikramiyeler
2. İdari giderler
a) Kira
b) Aydınlatma
c) Yakacak
d) Kırtasiye
e) Demirbaş
f) Noter ve mahkeme borçları
g) P.T.T
3. Muhtelif giderler
a) Üst kuruluş hissesi
b) Temsil ve ağırlama harcamaları
c) Sigorta
d) Vergiler, harcamalar, resimler, cezalar
e) Düşünülmeyen giderler
MADDE 30, DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:Dernek aşağıda yazılı biçimde borçlanır:
a) Alım satım sözleşmesi yapmak, hizmet sözleşmesi yapmak, kira sözleşmesi yapmak, eser sözleşmesi yapmak, karz akdi yapmak.
b) İpotek, gayri-menkul veya menkul mal rehini
c) Kambiyo senetleri v.b. yasa ve mevzuatın kendisine tanıdığı her türlü usulde borçlanır.
MADDE 31, DEFTER VE KAYITLAR:
Dernekler aşağıda yazlı defterleri tutarlar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve bu kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye kayıt defteri: derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarı bu deftere işlenebilir.
3) Evrak kayıt defteri: gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta gelen veya giden evraklar çıktısı alımak suretiyle saklanır
4) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelir ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı belgesi kayıt defteri (EK-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1,2,3, ve 6.cı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu madde sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler birinden veya noterden onaylı olması zorunludur.
MADDE 32, DERNEĞİN GELİRLERİNİN TOPLANMASI VE GİDERLERİNİN YAPILAMASINDA USUL:
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve gidereler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgesi ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.
MADDE 33, Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi:Dernek tüzel kişiliği, aşağıdaki hallerden biri ile son bulur:
A. Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir, bunun için genel kurula katılma hakkı bulunanların en az 2/3’ünün toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlamazsa ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak derneğin feshi kararının toplantıya katılanların 2/3’ü tarafından verilmesi zorunludur. Şu kadar ki ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulu tam üye sayısının iki katından az olamaz. Durum, yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine beş gün içinde yazı ile bildirilir.
B. Dernek, Dernekler yasası ve ilgili uygulama yönetmeliğinde belirtilen nedenlerle kendiliğinden dağılmış sayılır.
C. Dernek, dernekler kanunu veya diğer kanunlarda öngörülen durumlarda mahkeme kararıyla kapatılabilir.
D. Fesih, kendiliğinden dağılmış sayılma durumlarında, derneğin mal varlığı ve alacaklarının kimlere bırakılacağına genel kurul karar verir. Fesih kararının alındığı genel kurul toplantısında üç kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu, derneğin bütün mal varlığını inceler, borçlarını öder, artan mal varlığını genel kurulca belirlenecek kuruma devreder.
YENİ MADDE 34, Son hükümler:
A. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kendi görevleri ile ilgili olarak genel kurulun belirleyeceği ücreti, kendi görevleri dışında dernek ve yan kuruluşlarında fiilen çalışmaları halinde 657 veya 4857 sayılı kanunlar kapsamında bir işte çalışıyorlarsa yönetim kurulunun belirleyeceği ücreti, aksi halde 4857 ve 506 sayılı kanunlara göre işçi statüsünde yönetim kurulunun belirleyeceği ücreti alırlar.
B. Dernek ve yan kuruluşlarında istihdam edilecek personelin çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
C. Derneğe giriş aidatı 50 TL.’dır. Derneğin üyelik aidatı yıllık 120 TL.’dır. Genel kurul üyelik aidatını on katına kadar arttırmaya, yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.
MADDE 35, Bu tüzükte yer almayan konularda dernekler kanunu ve bu kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik hükümleri uygulanır.

tartışma

Özürlü mü, Engelli mi Tartışmasına Son 

17 Eylül 2007 18:27                (afiyans29)  
Onların kimseye bir ÖZÜR borcu yok , onlar özürlü değil. Sadece bazı işleri yapmak için fiziksel ENGELLERİ var. Bu yüzden engellei denmesi daha doğru bence (Gerçi bazıları o engelleri aşıp öyle güzel başarılara imza atıyorlar ki. İmrenerek ve ibretle bakıyorum. )
17 Eylül 2007 18:54                (xangoch)    
ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
hiç unutmam görme engelli bir kardeşim ankara büyük şehir belediyesinin kurtuluş metro durağı inşası sırasında bu çukura düşmüştü,çünkü belediye(küçük harfle) önlem almamıştı.sonrasında ise bu durumu protesto eden engelli arkadaşlarımıza ankaray görevlileri dayak atmıştı.biz bazı insanları yoksaydığımız müddetçe onlara ne ad koyarsak koyalım asıl özürlü bizlerizdir.bu bağlamda adına engelli özürlü sakat ne derseniz diyin,onalar için yapabileceğiniz halde bir şey yapmıyorsanız asıl siz özürlüsünüz ve bazılarının özüre değil anayasayla belirlenmiş hizmete ihtiyacı var.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
Madde 61.- Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.                    (idealist84)
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
17 Eylül 2007 19:06        
Arkadaşım yaşanan olumsuzluklar bizleri yıldırmasın. Aksine daha da azimli bir şekilde mücadeleye devam etmeliyiz. Çünkü haklıyız, hakkımızı almalıyız.
18 Eylül 2007 01:32                (gohlil)
arkadaşlar bir kişi özürlü ise bu kişinin özrünü engele dönüştüren toplumdur bir kişi eğer yürüyemiyorsa bu kişi özürlüdür fakat bu kişi gerekli cevre düzenlemesi yapılmadığı için otobüse binemiyorsa bu kişinin özrü engele dönüşür o yüzden bırakalım kavramlarıda bu insanlar için yaşamı nasıl kolaylaştırabiliriz onu düşünelim saygılar...
18 Eylül 2007 09:44                (canpranga06)
kesinlikle özürlü lafına karşıyım.. çünkü kendi kabahati yok.. engelli demek en doğrusu.. lütfen dikkkat edelim hassas davranalım..
18 Eylül 2007 10:24                (idealist84)
Arkadaşlar, bütüm Avrupa Birliği Ülkelerinde bu durumda olan bireylere söylenen sözcüklerin Türkçe karşılığı engellidir. Özürlü kelimesi ise yazımda ve defalarca yorumlarımda söylediğim gibi ticari mallar için kullanılır, defolu anlamında. Çoğu kez karşılaşırız annelerimiz, ablalarımız pazardan giyecek birşey alırken bakarlar ve aaa özürlüymüş bu derler ve koyarlar. Bunun ben o anlamda söylmedim öbür anlamda söyledim gibi bir açıklaması olamaz. Çünkü bu sözcük bir terminoloji sözcüğü ve kavramıdır.
18 Eylül 2007 11:10                (ozelegitim)
Merhaba özel eğitim öğretmeni olarak bir örnekle açıklamak istiyorum. Eğer engelin senin bir işi yapmanı engelliyorsa özürlüsün demektir. Mesela merdiven çıkamk isteyen bendensel engelli bunu koltuk değnekleriyle yapıyorsa bu kişi özürlü değil engellidir.
18 Eylül 2007 11:39                (esefd)  
gerçekten çok güzel bir konuya değinmişsiniz. toplumun farketmeden yaptığı en büyük hatalardan biri.umarım toplumumuz ve yöneticilerimiz bir an önce bilinçlenir .
19 Eylül 2007 00:06        
Kelimeye hangi anlamı verdiğimiz önemli. Geçmiş yıllara bakılınca bu kelimelerin oldukça değiştiği görülüyor. Bence, kelimelerin içini iyiyle, güzelle dolduramadıkça sürekli onları değiştiriyoruz.
19 Eylül 2007 10:05                (davel)
Engel ve engellilik artık bir terminoloji oluşturacak kadar kelime ve kavram barındırmaktadır bünyesinde ve terminolojik olan bir kavram, özel anlam ifade eden bir kavramın birden fazla anlamı olamaz. Biz tabi ki biliyoruz özürlü derken defolu demek istemediniz ama özel kavramlarda 1. anlam ve 2. anlam olmamalı yani söylenildiğinde herkesin zihninde aynı şeyi uyandırmalı.
19 Eylül 2007 11:28                (idealist84)
sayın türkçe öğretmenimize bu konuya değindiği için bir engelli birey olarak şükranlarımı diliyorum.evet bizler engelliyiz bu suç? bunu bir tokat gibi yüzümüze vurmalarına hakkı yok kimsenin. özürlü kelimesi cidden bizleri inciten bir yaklaşım bu kelimelinin kullanılamsını devletimiz yasaklasın. belki bu çok ciddi bir sorun değil çünkü engelliler herzaman bu ülkede hor görülüyor. yaşadığımız sorunlar sadece bu özürlü kelimesi değil. madem bu konuda türkçe öğretmenimiz fikir beyan etmiş bende vandan katılan bir engelli vatandaş olarak bütün kalbimle destekliyorum.engellilerin sesi olarak düşüncelirimizi dile getirdik. bu konuda duyarlarlı vatandaşlara şükranlarımı borç bilirim.. ŞAHİN KURT VAN (dolu
19 Eylül 2007 13:45        
tşk abi güzel bir konuya el atmısın ama sorun sadece eng.veya özür kavramı değil iş ve işyerlerindeki problemlere de el atılsa iyi olur saygılar. (canfadimim)  
19 Eylül 2007 15:27        
Teşekkür ederim. Engelliler ile ilgili diğer projelerimizde var. Umarım destek bulur ve gerçekleştiririz. (idealist84)
21 Eylül 2007 21:52        
Merhaba, İdealist84!
Vallahi projeni şu anda gerçekleştiremezsen bile bu kadar insan okumuş ve bilgilenmiş ve bu insanlar çevresindekilere anlatsalar bu iki kavramın arasındaki farkı kamuoyu desteği o kadar çok büyük olur ki, sen bile inanamazsın.
Projelerin ve editör olarak gösterdiğin duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. (greenworld88)   22 Eylül 2007 10:06        
Zaten projenin temel amacı sosyal bilinc oluşturmak o nedenle forum bu işlevi büyük ölçüde yerine getirdi.

14 Haziran 2011 Salı

ENAD; şu an "facebook" da....

13 Haziran 2011 Pazartesi

engelli olmak suç'mu!....

Engellinin acı feryadı                                                   
Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Genel Başkanı Salih Sezgin, ``BBG programlarını yapanlar 24 saatliğine kameralarını bizlerin evlerine koyup, engelli ailelerin neler yaşadıklarını bir görsünler. Engelliler haftasının, şenlikler, piknikler, yarışmalar gibi organizasyonlarla geçiştirilmesindense, engellilerin ve ailelerinin sorunlarına çözüm bulunmalıdır`` dedi. Sezgin, bir grup engelli ve ailesiyle Yüksel Caddesi`ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yaptığı açıklamada engellerilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Sorunlarının yeni bir yaklaşımla ele alınmasını istediklerini belirten Sezgin, ``engelliliğin toplumsal bir sorun olduğu göz ardı edilerek, sadece engelliyi ele alıp, ailesinin çektiği sıkıntılar yok sayılarak, sorunlara doğru ve kalıcı çözümler bulunamayacağını`` kaydetti. Sezgin, yeme içme dahil hayatın bütün ihtiyaçları için başkasının yardım ve bakımına muhtaç engelliler olduğunu ifade ederek, bunların bakım hizmeti almamasının ölmeleri anlamına geldiğini söyledi. 5378 sayılı yasanın, engellilerin çoğunu bakım hizmetinden mahrum bıraktığını savunan Sezgin, ``Bu durum sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz. Sosyal devlet, engellisine maaşı da bakım hizmetini de sadece engelli olduğu için verir. Başka şart koymaz, zengin fakir ayrımı yapmaz`` diye konuştu. Engellilerin sayısız sorunu bulunduğunu kaydeden Sezgin, ailelerin en çok ``biz öldükten sonra veya çocuğumuza bakamayacak duruma geldiğimizde onun yardımına kim koşacak`` endişesi olduğunu belirtti. Sezgin, özürlülere hizmet veren kurumların, özürlülüğün belgelenmesi bakımından rapor istediğini, her işlem için rapor uygulamasının çileye dönüştüğünü ve genel bir rapor uygulaması yapılması gerektiğini söyledi. Engelliler için gerekli bazı cihazların bedellerinin, TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TSK tarafından ödendiğini, Emekli Sandığınca ödenebileceği yaklaşımıyla belgeler alındığını, ancak uzun süredir bekletildiğini dile getiren Sezgin, şunları kaydetti: ``SSK, Bağ-Kur ise Emekli Sandığının ödeme yapıp yapmayacağını izlemektedir. Kurumlar arasında uygulama birliği sağlanarak mağduriyetler önlenmelidir. Haydi Kızlar Okula projesi uygulanırken, engelli çocuğun sokağa çıkmasına da yardımcı olunmalıdır. BBG programlarını yapanlar 24 saatliğine kameralarını bizlerin evlerine koyup, engelli ailelerin neler yaşadıklarını bir görsünler. Engelliler Haftasının, şenlikler, piknikler, yarışmalar gibi organizasyonlarla geçiştirilmesindense, engellilerin ve ailelerinin orunlarına çözüm bulunmalıdır.``
(ANKARA: 11.05.2006-ENAD Arşiv-TümGazeteler

örnek davranış...

MUHSİN YAZICIOĞLU
SALİH SEZGİN, ENAD
Yazıcıoğlu`ndan örnek davranış..
Tekerlekli sandalyedeki zihinsel engelli çocuklara ilgi gösteren BBP Genel Başkanı Munsin Yazıcıoğlu, çocukların toplantı salonuna geliş ve gidişlerinde de basamaklardan çıkarılmalarına yardım etti. İşte ziyaretten çarpıcı görüntüler..
Büyük Birlik Partisi
(BBP) Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Genel Başkanı Salih Sezgin ile Sezgin`in iki engelli çocuğu ve dernek yöneticilerini kabul etti.

Engelliler Yasası`nın yeni olmasına rağmen engellilerin sınıflandırılmasıyla her engellinin özel durumu ve ailelerinin durumu dikkate alınarak yeni bir engelliler yasası çıkarılması gerektiğini belirten Yazıcıoğlu, 10-16 Mayıs`ın Engelliler Haftası olduğunu hatırlattı.
Yazıcıoğlu, "Bu haftanın engellilerin ve ailelerinin sorunlarının çözüm haftası olmasını diliyorum. Sadece onlara şefkat gösterme, eğlence programlarından ibaret olmaması, gelecek perspektifinin ortaya konduğu, sorunların çözümüne yönelik takvimin ortaya konduğu bir hafta olmasını diliyorum" diye konuştu.
Tekerlekli sandalyedeki zihinsel engelli çocuklara ilgi gösteren Yazıcıoğlu, çocukların toplantı salonuna geliş ve gidişlerinde de basamaklardan çıkarılmalarına yardım etti.
Yazıcıoğlu, BBP olarak engelli sorunlarını her zaman gündeme getirmeye çalıştıklarını belirterek, engellilerin emeklilik yaşları ve isteğe bağlı emekli olmalarını, kamu iş yerlerinde engelli çalışan kontenjanın yüzde 3`ten yüzde 6`ya çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.
Engellilerin mutlaka durumlarına göre sınıflandırılmaları gerektiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, öz bakıma ihtiyaç duyanları haricindekilerin de üretici hale getirilmeleri için tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Yazıcıoğlu, hayatları boyunca bakıma muhtaç engelliye sahip olan ailelerin de sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini anlattı.
Avrupa`da engellilere gösterilen özenin daha fazlasının Türkiye`de gösterilmesini isteyen Yazıcıoğlu, "Herkes engelli adayı ve engelli ailesidir. İleri toplumlar neyi yapıyorsa bizim daha ileri olmamız gerekir. Çünkü biz vakıf medeniyetine sahip bir toplumuz. Bizim gelenek göreneklerimiz, törelerimiz, ecdadımızın bu alanda yaptıklarını gördükçe daha ileri gitmemiz lazım" dedi.
İki engelli çocuğuyla gelen ENAD Genel Başkanı Salih Sezgin ise, engelli ailesi olarak büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. 2005 yılında çıkan yasanın devrim niteliğinde olduğunu ancak büyük eksikleri olduğunu belirten Sezgin, yasaların sosyal devlet kavramıyla hazırlanması gerektiğini söyledi.
Aldığı bin 215 YTL`nin çok bulunduğundan engelli çocukları için bakım ücretinden yararlanamadığını belirten Sezgin, öz bakıma muhtaç 1 milyonun üzerinde engelli olduğunu ve bunlardan sadece 60 bin ailenin bakım maaşı alabildiğini söyledi.
Sezgin, "24 saat bizim evlerimize kamera yerleştirsinler ve görsünler bizim neler yaşadığımızı" şeklinde konuştu.
[cafesiyaset.com, TümGazeteler, ENAD Arşiv]

bir hatırlatma!...


Engelliler yararına 
'Çıkmaz Sokak'
Engelli Aileleri Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD); 
Engelli vatandaşlarımızı ve toplumumuzun diğer fertlerini bilinçlendirmek ve var olan haklarını haberdar etmek amacıyla kültür etkinlikleri düzenlemeye başladı.
Engellilerin hayatlarını sürdürebilecekleri bir 'Yaşam Merkezi'nin yapımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinliklerin ilki Tuncer Cünenoğlu'nun yazdığı ve İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Halil Doğan'ın yönettiği Çıkmaz Sokak adlı oyundu. Yaşam Merkezi'ne katkı için oynanan oyun, bugün 17.00'de bir kez daha Başkent Öğretmenevi'nde izleyici karşısına çıkacak. 
(0312 231 51 05) Kültür-Sanat
(ZAMAN // 18.01.2009, TümGazeteler + ENAD Arşiv)

en ilgi çekici stand .::. enad

Engellilerin fuarı ilgi bekliyor
Seslerini daha gür bir biçimde duyurarak, tüm toplum kesimlerinin ilgisini çekmeyi hedefleyen engelliler 8 ay önce bir fuar düzenlemeye karar verdiler.
Seslerini daha gür bir biçimde duyurarak, tüm toplum kesimlerinin ilgisini çekmeyi hedefleyen engelliler 8 ay önce bir fuar düzenlemeye karar verdiler. Türkiye’nin yüzde 15’ini oluşturduklarına göre yaptıkları ve yapacakları da ses getirmeliydi.
Bu nedenle fuar hazırlığına giriştiler; biblolar, heykelcikler, kabartmalar, resim çerçeveleri, renkli tabaklar, portreler; ayakkabılar, koltuk değnekleri ve desteklere kadar birçok ürün ortaya çıkardılar. Toplumun önemli bir kısmı tarafından anlaşılamamış, ‘engel’leri nedeniyle acınan ama hayat mücadelesinde yok sayılan engelliler, bu yıl birincisini düzenledikleri “Engelliler ve İhtiyaçları Fuarı”nda buluştular.
Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde, “Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun himayelerinde” yapılan fuar 25 Haziran’da başladı. Fuarın protokol gereği eziyete dönüşen açılışı sonrasında ise etkinlikler ve stantların katılımcılarla buluşması başladı. Engelli dernekleri, vakıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve engellilere özel araçların gösterildiği firmaların stantlarına ilginin yoğun olduğunu söylemek için henüz erken. Engellilerin ihtiyaçlarına sunulan son teknolojiyle üretilmiş araçların ise oldukça pahalı olduğunu söylemek gerek.
Türkiye Sakatları Koruma Vakfı, engellilerin ürettiği ayakkabı, ayak destekleri, koltuk değneği gibi araçlar sergiliyor. Standın başında duran usta-eğitici Yaşar Erdoğan, bedensel engelli gençlere üretmeyi öğrettiklerini ve 6 sonunda her birinin sertifikalı bir usta olduklarını kaydetti. Vakfın İşkur’la birlikte faaliyet yürüttüğünü ve kâr etmeyi hedeflemeden çalıştığını aktaran Erdoğan, hazırladıkları ürünleri piyasa fiyatından yüzde 20 daha ucuza sattıklarını ifade etti.
Fuarın bir diğer ilgi çekici standı ise Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) üyelerininkiydi.
Tahta işlemeler, sarmısak döveceğinden minyatür süs eşyalarına kadar birçok ürünün bulunduğu stantta ayrıca cam kemik hastası Gamze Bozo’nun Erzurum’da çektiği siyah-beyaz fotoğrafları da izlenebilir.
Gözleme, tost, sandviç gibi yemek stantlarının da olduğu fuara hafta sonu katılımın artması bekleniyor. Pazar gününe kadar sürecek olan fuarın düzenleyicileri, henüz haberi olmuş veya gelmeye fırsat bulamamış engellileri, engelli ailelerini, öğretmenleri, doktorları kısacası engellilerin üretimlerini merak eden herkesi Atatürk Kültür Merkezi’ne bekliyorlar.
 
(Ankara/EVRENSEL; Şiar Can Şener / TümGazeteler) ENAD Arşiv, 28/06/2008

2 Haziran 2011 Perşembe

Engelli hakları....

BM Engelli Hakları Bildirisi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin devamında yer alan 9 Aralık 1975 tarihli "ENGELLİ HAKLARI BİLDİRİSİNDE" şu hususlar kabul edilmiştir:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin devamında yer alan 9 Aralık 1975 tarihli “ENGELLİ HAKLARI BİLDİRİSİNDE” şu hususlar kabul edilmiştir: Engelli kişilerin topluma üretken bireyler olarak katılmaları ayrıca toplumda engellilere karşı yükümlülükleri belirtilmiştir. Buna göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 3447 numaralı 13 maddelik bildirisi şunlardır:
1.Kişinin ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri bedeni ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlara ENGELLİ denir.
2. Engelli kişiler, bu beyannamede ileri sürülen haklardan yararlanacaklardır. Bu haklar engelli kişinin ya da ailesinin sahip olduğu (ırk-renk-cinsiyet-dil-din-siyasi ve diğer fikirler-milliyet- ya da sosyal köken-varlık ve doğum) gibi konularda hiçbir ayrıcalık gözetilmeden dünyadaki bütün engelli kişilere tanınmıştır.
3.Engelli kişinin onuruna saygı gösterilmesi en doğal hakkıdır. Engelli kişilerin engellilik ve noksanlıklarının nedeni, durumu ve ciddiyeti ne olursa olsun, aynı yaştaki engelli olmayan arkadaşlarının sahip oldukları düzgün yaşam koşullarına sahip olmak haklarıdır.
4.Engelli kişiler aynen medeni ve siyasi haklara sahiptirler. Akıl hastalıklarının hakları bildirisinin yedinci maddesinde bu hakların sınırlandırılması ya da kaldırılması ile ilgili hükümler ayrıca bildirilmiştir.
5.Engelli kişilerin kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayan önlemler alınmalıdır.
6.Engelli kişiler (Tıbbi-Psikolojik-Fonksiyonel) tedavi haklarına sahiptirler. Protez, ortopedik uygulamalar, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları, eğitim ve mesleki eğitim, staj ve rehabilitasyon, yardım dayanışma, plasman hizmetleri, engelli kişilerin becerileri hızlandıracak diğer bütün faaliyetler bu maddenin kapsamına dahildir.
7.Engelli kişiler ekonomik ve sosyal haklara düzgün hayat standardı hakkına sahiptirler. Ayrıca yeteneklerine göre bir iş sağlamak yararlı, verimli ve karlı bir işe girişmek veya bir ticaret birliğine üye olmak gibi haklara sahiptirler.
8.Ekonomik ve sosyal planlamaların bütün evrelerinde engelliler, özel ihtiyaçlarının daima düşünülmesi ve gerçekleştirilmesi gereken kişiler olarak nitelendirilmelidir.
9.Engelli kişiler aileleriyle veya evlat edinen kişilerle birlikte yaşama ve her türlü sosyal, yapıcı ve eğlendirici faaliyete katılma hakkına sahiptirler. Hiçbir engelli kişi, ikamet ettiği çevre itibariyle durumu veya gelişmesi için gerekli isteklerinde başka bir ayrıcalığa tabi tutulmaz. Eğer bir engellinin muhakkak bir müessesede veya çevrede kalması gerekiyorsa o zaman bu çevrenin mümkün olduğu kadar yakın olması gerekir.
10.Engelli kişiler her türlü istismarda, ayırımcı, kötüye kullanılabilir ve haysiyet kırıcı davranışlarda yasa ile korunmalıdır.
11. Engelli kişiler gerektiğinde varlıklarının ya da mallarının korunması için yeterli yasalarla yardım sağlamaya muktedir olabilmelidirler. Eğer “Adli” durum kendi aleyhlerine gelişirse o zaman bu kişinin beden ve zeka durumu tam olarak dikkate alınmalıdır.
12.Engelli kişilerin haklarıyla ilgili her konuda, her zaman kendilerine ait kuruluşlarla istişarede bulanabilmelidirler.
13. Bu beyannamede yazılı haklar, mümkün olan her vasıta ile engelli kişilere ve ailelerine tam olarak duyurulmalıdır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “ Çocuk Hakları Bildirisi’nin” 20 Kasım 1959 tarihinde kabul ettiği 5. maddesinde şöyle denilmektedir:
“Bedenen-zihnen ve sosyal özürlü olan çocuklara durumlarının gereğine uygun özel muamele yapılmalı, özel eğitim ve bakım sağlanmalıdır.....
Tarih15 Şubat 2009, 00:13 Editörİçerik Editörü & Yenialanya.com + ENAD Arşivi

belgesel.........

Sümmani Muratoğlu 

Engellilerin hayatı belgesel olacak
Türkiye'de ilk defa engellilerin hayatı çok katılımlı bir projeyle belgesel haline getirilecek.
Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) himayesinde gerçekleşecek proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı maddi desteğiyle Engelli Aileleri Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği'nin (ENAD) ve Türkiye Körler Federasyonu ile Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi'nin ortak çalışması olacak. Proje kapsamında engelliler, deniz dibine dalış ile dağa tırmanma gibi çeşitli etkinlikler yapacak ve bu faaliyetleri filme alınacak.
AA muhabirinin projeye ilişkin sorularını yanıtlayan FİYAB Yönetici Asistanı Ayşe Sönmez, ''Bizim Engelimiz Yok, Ya Sizin?'' sloganıyla gerçekleştirilecek projenin, 8 ayda tamamlanacağını bildirdi. Proje için çalışmalara başlandığını anlatan Sönmez, belgeselde kullanılmak üzere şarkı hazırlandığını ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına da başladıklarını söyledi.
Tüm çalışmaların, 30 Ekim 2009 tarihinde tamamlanmış olacağını umduklarını belirten Sönmez, eserin, 3-7 Aralık 2009 tarihinde Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye'de yapılması öngörülen ''We Care'' Engelli Film Festivali başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yayın yapan çeşitli festival ve televizyon kanallarında gösteriminin sağlanacağına işaret etti.
Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Konu engelliler olduğunda, düşlerin şaşılacak kadar yalın olabildiği görülmekte. Ancak bu düşler aynı zamanda gerçekleşmesi daha kolay mümkün olabilecek düşler. Belgeselimiz bir engellinin 'engelsiz yaşam'a ulaşma düşüyle başlayacak. Bu hayatın tanımlandığı yol kavramına da gönderme yapacak şekilde bir seyahat ve yolculukla bütünleştirilmesi öngörülmekte.
Projenin hazırlık sürecinin devamında Anadolu'nun farklı bölgelerine gerçekleştirilecek yolculuklarda çeşitli doğa ve spor aktivitelerinin engelli kişilerce hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bunlar arasında Erzincan'da Fırat nehrinde rafting, Antalya ve Muğla'da yamaç paraşütü, Bolu Abant'ta bir trekking grubuyla birlikte trekking yapmak, herhangi bir Karadeniz yaylasında günlük kamp yapmak, herhangi bir denizde yüzüp dalış yapmak ve de Ağrı dağının zirvesine yakın kısmına kadar çıkmak yer almakta.''
-ÖNYARGIYI KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRMEK-
Ayşe Sönmez, projenin, zor koşullarda hayat mücadelesi vermek durumunda kalan engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin önünü açmak ve başta yakınları olmak üzere tüm toplumdaki ön yargı ve yaklaşımları kökünden değiştirebilmeyi hedeflediğini söyledi. Sönmez, ''Belgesel ile toplumda bedensel veya zihinsel engelli kişilerin yaşayan ve başaran her insan gibi çoktan hakkettikleri saygın duruşlarını sağlamlaştırmayı da amaçlıyoruz'' diye konuştu.
Sönmez, şunları kaydetti:
''Ön yargıları kökünden değiştirmek... Bunu en iyi ve en akılda kalacak şekilde yapmanın yolu görsel bilgilendirmeden geçmekte. Maalesef ki ülkemizde hala insanlar engelli ve engelsiz diye keskin sınırlı bir gruplandırma ile değerlendirilmekte.
Bu değerlendirme neticesinde ancak belli zamanlarda yapılan bağışlarla ayakta kalmaya çalışan ve kendini her defasında tekrar hatırlatmak zorunda kalan sivil toplum kuruluşlarının çabası ile ne yazık ki kısa ve tutuk adımlarla yol alınabilmekte. Oysa ki inancımız herkesin sadece insan olmak ve yaşıyor olmak alt gerekliliği ile aynı haklara sahip ve eşit imkanlarla donatılı bir yaşam sürmelerinin gerekliliği doğrultusunda.
Bu noktadan çıkışla yapmak istediğimiz çift yönlü geri dönüşe sahip bir proje. Hem seçilen sloganı müziklerle destekli ve belleklerde uzun süre yer edecek ve uzun süre konuşulacak başarı öykülerini belgeselleştirip toplumdaki yerleşik kanı dışında radikal ve kesin hatlı yeni bir bilinç oluşturmak hem de bunun uzantısı olarak ortaya çıkardığımız işin DVD ve CD formatında satılabilir malzeme olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.''
''Sivil toplum kuruluşlarının ayakta kalıp çalışmalarını devam ettirebileceği ve daha kapsamlı ve büyük işleri yapabilmelerini de olanaklı kılan bağımsız ve bağış zihniyetinden uzak bir gelir getiren kaleme sahip olmalarını sağlamak da önceliklerimiz arasında'' diye konuşan Sönmez, belgesel çekim sırasında istihdam edilecek engellilere, oyunculuk gibi yeni kapılar açma imkanının da kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.
Kaynak: ENAD Arşiv, TümGazeteler & ZAMAN (14.05.2009 - 10:48)

dünya özürlüler günü'nde....

Bizleri unutmayın
”Dünya Özürlüler Günü’nde sorunlarına dikkat çekmek isteyen engelli vatandaşlar, tüm yurtta meydanlara indi, “Biz de varız” dedi. 8.5 milyon engellinin temsilcileri Ata’nın huzuruna çıktı, TBMM’de ağırlandı"
3 Aralık Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla Devlet Bakanı Nimet Çubukçu başkanlığında, Özürlüler İdaresi Başkan Vekili Abdullah Güven, özürlü konfederasyonları başkanları ve uluslararası olimpiyatlarda dereceye giren özürlüleri kabul eden TBMM Başkanı Köksal Toptan özürlülerin istihdamı konusunda ciddi sorunların bulunduğunu belirtirken, toplumun sorunlarını tartışabilmesinin önemine işaret ederek, tartışmanın, çözümü ve daha iyiyi aramak anlamına geldiğini ifade etti. Engelliliğin her alanında önlerini daha iyi görebilmeleri ve sorunları daha büyük kararlılık ve cesaretle aşabilmelerinin mümkün olduğunu kaydeden Toptan, değişik branşlarda başarılı olan sporculara, ‘’Engellilikte, engellerin aşılabileceğini göstermeniz açısından, toplumda çok önemli örneklersiniz’’ diye seslendi.
Dünyanın en moderni
Toptan, eğitim sürecinin başlangıcından sonuna kadar geçen sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, engellinin de mutlaka eğitim alması gerektiğini, iyi eğitim gören engellilerin toplumda hangi aşamaya gelebildiğinin güzel örnekleri bulunduğunu söyledi.
AK Parti’nin görme engelli milletvekili Lokman Ayva’yı örnek gösteren Toptan, Ayva’nın, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile Meclisi saatlerce çalıştırarak, ‘’dünyanın en modern’’ Özürlüler Yasasını çıkarttığını belirtti. Toptan, ‘’Bu işe gönül verenler, böyle bir yasa çıktığı için ağladılar. ‘Türkiye’de böyle bir yasa yapılabildi’ diye ağladılar. Çağdaş ülkelerde bu alanda ne yapılıyorsa, bu yasayla öngörüldü ve tek tek hayata geçirilmeye başlandı’’ diye konuştu.
İşverenlere çağrı
Bakan Çubukçu, ‘’Özürlülerin eğitimi, karşılaşacakları en büyük engellerden biriydi. Özel eğitimde, azımsanamayacak rakamlara ulaştık. 20 binlerde seyreden özürlü eğitimini, 160 binin üzerine çıkardık. Devlet, bütün özürlü çocukların eğitimini karşılıyor. Sosyal güvenlik çatısı altında olmayanların giderleri de bizim bakanlığımızca karşılanıyor. Özürlülerimizin okullara erişim giderleri, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonundan, Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bir projeyle karşılanıyor’’ diye konuştu.
Bakan Çubukçu, istihdam alanında yapılan yasal düzenlemelere rağmen istedikleri ilerlemeyi sağlayamadıklarını kaydederek, işverenlerinin bu konudaki tutumunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.
AK Parti’nin görme engelli milletvekili Lokman Ayva, özürlülüğün dezavantaj olarak görülmesine rağmen, kendisini avantajlı hissettiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından, engelliler, Toptan’a çeşitli armağanlar sunarken, Toptan da engellilere çeyrek altın hediye etti.
Engellinin eğitim hakkına dokunmayın
TÜRKİYE’NİN Türkiye’nin çeşitli illerinden Ankara’ya gelen dernek üyeleri, Toros Sokak’ta buluşarak, buradan Abdi İpekçi Parkı’na yürüdüler. Ellerinde çeşitli taleplerini içeren dövizler taşıyan dernek üyelerinin, Abdi İpekçi Parkı’na ulaşmalarının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. ENAD Başkanı Salih Sezgin yaptığı konuşmada, engelli çocukların eğitim hakkının sınırlandırılmamasını istediklerini ve bu konuda Başbakan Erdoğan’ın duyarlılığını takdirle izlediklerini söyledi. Sezgin, yeni düzenlemelerle ‘’özürlülüğün önlenmesi, önlenebilir çözümler üretilmesi, özürlü sayısının en aza indirileceği köklü çözümler konusunda acil somut girişimlerde bulunulması ve engelli çocukların erken eğitime başlamalarının sağlanması’’ gerektiğini ifade etti. Sezgin, ‘’Alınacak her türlü kararda engelliler ve ailelerinin görüşlerinin alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde yasanın uygulanması ve eğitim hakkımızın kısıntıya uğramaması talebiyle alanlardayız’’ dedi. Mitinge, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Türk Harb-İş Genel Başkanı Ahmet Kalfa da destek verdi. 
Kaynak: ENAD Arşiv, TümGazeteler & Tercüman 

engelliler için kafe...

ENAD'dan Engelliler için kafe"Kısa adı (ENAD) olan; Engelli Aileleri Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği, engellilerle, engelli olmayanların birlikte çalışacakları bir kafe açtı"
Engelli Aileleri Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD), engellilerle, engelli olmayanların birlikte çalışacakları bir kafe açtı. 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Abdullah Güven, burada yaptığı konuşmada, bedende bulunan eksikliğin toplumsal hayatta var olmak için engel olmadığını belirterek, tek engelin toplum tarafından verilmesi gereken gecikmiş destek olduğunu vurguladı. Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’ndeki kafenin açılışına Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Abdullah Güven, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Uluslararası Engelliler Vakfı Başkanı İsmet Türker katıldı. 
Kafeden elde edilecek gelirin, ENAD’ca yürütülen Yaşam Merkezi Projesi’ne aktarılacağı bildirildi. 
(ENAD) Arşiv, 18 Temmuz 2009 Cumartesi